“ศรีสะเกษ พร้อมใจ นุ่งผ้าไทย ใส่บาตรทำความดี วิถีพอเพียง”

ด้วยมหาวิทยาลัยขอความอนุเคราะห์หน่วยงานคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เข้าร่วมโครงการรณรงค์แต่งกายด้วยผ้าไทยและผ้าพื้นเมือง จังหวัดศรีสะเกษ

ประจำปีงบประมาณ 2565 ในวันอังคารที่ 14 มิถุนายน 2565 เวลา 06.30 น.

ณ บริเวณลานโคปุระ สวนเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษา (เกาะห้วยน้ำคำ)