สมัครเรียน

หลักฐานการสมัคร พร้อมรายงานตัว
(1) ใบแสดงผลการเรียนเฉลี่ย 5 ภาคเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สำเร็จการศึกษา หรือเทียบเท่าพร้อมรับรองสำเนา (ปพ.1)จำนวน 1 แผ่น
(2) สำเนาทะเบียนบ้าน พร้อมรับรองสำเนาจำนวน 1 แผ่น
(3) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน พร้อมรับรองสำเนาจำนวน 1 แผ่น
(4) สำเนาทะเบียนบ้าน บิดา-มารดา หรือผู้ปกครอง พร้อมรับรองสำเนาจำนวน 1 แผ่น
(5) รูปถ่ายสี หรือ ขาวดำ ชุดนักเรียน / นักศึกษา ไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตา ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน ขนาด 1 นิ้วจำนวน 2 แผ่น

ฝ่ายส่งเสริมและบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ

Link facebook

ติดต่อสอบถาม การลงทะเบียน / จ่ายค่าการลงทะเบียน 045-643-622 หรือ 094-221-3099