สาขาภาษาญี่ปุ่น

ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร

1. ปรัชญา ความสำคัญและวัตถุประสงค์ของหลักสูตร

1.1 ปรัชญาของหลักสูตร

ผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ความเข้าใจในภาษา สังคม และวัฒนธรรมญี่ปุ่น เพื่อตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงในสังคมและตลาดงานปัจจุบัน

1.2 ความสำคัญของหลักสูตร

ปัจจุบันในประเทศไทยมีโรงงานและแรงงานจากประเทศญี่ปุ่นจำนวนมากเข้ามาสร้างฐานการผลิตในประเทศไทย มีการจ้างงานและต้องการแรงงานที่มีความสามารถทางภาษาญี่ปุ่นมากขึ้น เพื่อตอบสนองความต้องการข้างต้น ด้วยเหตุนี้จึงทำให้สถาบันที่เปิดสอนภาษาญี่ปุ่นได้เกิดขึ้นอย่างมากมายทั้งภาครัฐและเอกชน จากความต้องการของสังคมและความคาดหวังของนายจ้างขั้นตอนการผลิตบุคคลากรด้านภาษาญี่ปุ่นที่มีคุณภาพของสถาบันการศึกษาจึงนับว่ามีความสำคัญเป็นอย่างยิ่ง เป็นการยกระดับคุณภาพอุดมศึกษาไทย เพื่อผลิตและพัฒนาบุคลากรที่มีคุณภาพ สามารถปรับตัวสำหรับงานที่เกิดขึ้นตลอดชีวิต พัฒนาศักยภาพอุดมศึกษาในการสร้างความรู้และนวัตกรรม เพื่อเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันของประเทศ โดยได้กำหนดคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ ตามรูปแบบ SSKRU Model คือ 1) มีคุณธรรมจริยธรรมต่อสังคม 2) มีทักษะในการประกอบสัมมาชีพ 3) มีความรู้ 4) มีความรับผิดชอบ และ 5) มีความสามัคคี และส่งเสริมให้ผู้เรียนให้มีสมรรถนะและทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ และดิจิทัล

1.3 วัตถุประสงค์ของหลักสูตร เพื่อผลิตบัณฑิตให้มีคุณสมบัติด้านต่าง ๆ ดังนี้

1.3.1. มีความรู้และทักษะความสามารถใช้ภาษาญี่ปุ่น เพื่อประโยชน์ในการประกอบอาชีพและ เพื่อการศึกษาในระดับสูงขึ้น ได้อย่างมีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับศตวรรษที่ 21

1.3.2. มีความรู้ความเข้าใจภาษาญี่ปุ่น สนองความต้องการของท้องถิ่นและสังคม ในการพัฒนาความมั่นคงทางเศรษฐกิจ สังคม และการศึกษาตามนโยบายของรัฐบาล และเป็นที่ยอมรับในสังคม

1.3.3. สามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการประกอบอาชีพได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเป็นประโยชน์ในการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างไทย-ญี่ปุ่น

1.3.4. มีคุณธรรม จริยธรรม มีวินัย มีจิตสาธารณะ มีความใฝ่รู้ทางด้านภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุ่น ตลอดจนสามรถแก้ปัญหาและดำรงตนเป็นพลเมืองดีของประเทศชาติ

สามารถติดตามข้อมูลได้ที่เพจ Facebook