สาขาภาษาอังกฤษธุรกิจ

สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ ระดับปริญญาตรี 4 ปี

สาระวิชาที่น่าสนใจ
            1. เป็นวิชาที่นำความรู้ทางด้านภาษาอังกฤษ ไปประยุกต์ใช้กับการทำงานในวิชาชีพ
            2.โอกาสในการเลือกประกอบอาชีพมีหลากหลาย
            3.โอกาสในการได้งานทำสูงมาก

สายงานอาชีพที่รองรับ
            1.มัคคุเทศก์
            2. นักแปล / นักเขียน
            3. ล่าม / ผู้แปล
            4. ผู้สอนภาษาอังกฤษ / ติวเตอร์
            5. นักธุรกิจ, ผู้ประกอบการ, ผู้บริหารหรือพนักงาน ในหน่วยงานของรัฐ/บริษัทเอกชน
            6. ผู้บริหาร หรือพนักงานในธุรกิจการท่องเที่ยว โรงแรม เรือสำราญ
            7. ผู้บริหาร หรือพนักงานในธุรกิจการบิน

Facebook: สาขาวิชา ภาษาอังกฤษธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ