สาขาวิชาศิลปะและการออกแบบ

สาขาวิชาศิลปะและการออกแบบ เปิดสอนในหลักสูตรปริญญาตรี 4 ปี

สอนจิตรกรรม / ประติมากรรม / ออกแบบเฟอร์นิเจอร์ / สื่อสิ่งพิมพ์ / การปั้นโมเดล 3 มิติ / แอนิเมชั่น / อินโฟกราฟฟิค / แฟชั่น