งานวันมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สืบสานวันมรดกไทย ครั้งที่ 9

วันที่ 8 กรกฎาคม 2565 เวลา 09.00 น. รองศาสตราจารย์ ดร.ประกาติต อานุภาพแสนยากร รักษาราชการแทนอธิการบดี เป็นประธานในพิธี เปิดโครงการงานวันมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สืบสานวันมรดกไทย ครั้งที่ 9 ประจำปี 2565โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อนันศักดิ์ พวงอก คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เป็นผู้กล่าวรายงานการจัดโครงการในครั้งนี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ เป็นสถาบันอุคมศึกษาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นมีพันธกิจหลักด้านการจัดการศึกษา การบริการวิชาการ การวิจัย และการทำนุบำรุงศิลปะวัฒนธรรม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จึงมุ่งดำเนินงานตามภารกิจ ดังกล่าวให้เกิดคุณภาพและประสิทธิภาพ และสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของคณะฯ คือ เป็นผู้นำวิชาการด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ให้บริการวิชาการแก่สังคม ผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ ทักษะวิชาชีพความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ และมีคุณธรรม จริยธรรม เพื่อพัฒนาประเทศให้ยั่งยืน สร้างความร่วมมือด้านการศึกษายกระดับมาตรฐานการศึกษา และวิชาชีพสู่ความเป็นสากล การจัดกรรมในครั้งนี้ได้รับความร่วมมือจากคณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และสโมสรนักศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ อีกทั้งเครื่อข่ายความร่วมมือจากภายนอก ได้แก่

1. ชุมชนบ้านด่าน ตำบล ด่าน อำเภอ ราษีไศล

2. ชุมชนบ้านรงระ ตำบล ตูม อำเภอ ปรางค์กู

3. ชุมชนบ้านเมืองคง ตำบลเมืองคง อำเภอ ราษีไศล

4. ชุมชนบ้านคูสี่แจ ตำบล ดงรัก อำเภอ ภูสิงห์

5. ชุมชนบ้านจอมพระ มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์ เผยแพร่กิจกรรม ผลการดำเนินงานในรอบ 1 ปี ของคณะฯให้หน่วยงานภายใน ภายนอก และบุคคลทั่วไปได้รับทราบ และเพื่อเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ งานวิจัยและผลงานการเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการของคณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน ของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รวมทั้งเผยแพร่โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ และทำนุบำรุงศิลปะวัฒนธรรมเพื่อบริการวิชาการแก่สังคม

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *