โครงการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 5

โครงการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 5 ประจำปี 2565 “ศาสตร์พระราชา สู่การพัฒนาที่ยั่งยืนในยุค New Normal”

วันที่ 31 สิงหาคม 2565 เวลา 09.00 น. ณ อาคารพัชรกิติยาภา มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ รองศาสตราจารย์ ดร.ประกาศิต อานุภาพแสนยากร รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุม วิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 5 ประจำปี 2565 หัวข้อ “ศาสตร์พระราชา สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน ในยุค New Normal” โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อนันศักดิ์ พวงอก คณบดี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ในนามคณะกรรมการดำเนินการจัดการประชุม วิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 5 มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ เป็นสถาบันอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น มีพันธกิจหลักด้านการจัดการศึกษา การวิจัย การบริการวิชาการ และการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ จึงมุ่งดำเนินงานตามภารกิจดังกล่าว ให้เกิดคุณภาพและประสิทธิผล สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ คือ เป็นผู้นำวิชาการด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ให้บริการวิชาการแก่สังคม ผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ ทักษะวิชาการคิดริเริ่มสร้างสรรค์ และมีคุณธรรม จริยธรรม เพื่อพัฒนาท้องถิ่นให้ยั่งยืนสร้างความร่วมมือด้านการศึกษายกระดับมาตรฐานการศึกษา และวิชาชีพสู่ความเป็น คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ จึงได้จัดโครงการการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 5 ประจำปี 2565 “ศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนในยุค New Normal” เพื่อเป็นเวทีแลกเปลี่ยนเสริมสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างภาครัฐ และภาคประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่นให้มีความยั่งยืนในการจัดงานครั้งนี้ ได้รับความร่วมมือจากผู้บริหาร คณาจารย์ นักวิชาการหน่วยงานภายนอก จำนวน 100 คน ประกอบด้วย เครือข่ายมหาวิทยาลัย เจ้าภาพร่วม จำนวน 6 แห่ง ที่ร่วมกันจัดการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 5 ประจำปี 2565 ได้แก่

1. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

2.คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

3.คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์

4.คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

5.คณะนิติรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด และ 6. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ เจ้าภาพจัดโครงการฯ โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อเป็นการประชุมวิชาการระดับ ชาติ ครั้งที่ 5 ประจำปี 2565 เสวนา หัวข้อ “ศาสตร์พระราชา สู่การพัฒนาที่ยั่งยืนในยุค New Normal” เพื่อเป็นเวทีแลกเปลี่ยนความคิดเห็นแบบมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนการ

พัฒนาท้องถิ่น และเพื่อเป็นเวทีนำเสนอบทความวิจัย และบทความวิชาการ ของนักวิชาการนักศึกษาระดับปริญญาตรี และระดับบัณฑิตศึกษา รวมทั้งเพื่อเผยแพร่ความรู้และทัศนะทางวิชาการและงานวิจัยของนักวิชาการด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ตลอดจนนาเสนอองค์ความรู้ที่เกี่ยวข้อง เพื่อนำไปประยุกต์ใช้ในการวางแผนพัฒนาในระดับภูมิภาคและระดับชาติ

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น