สาขาวิชา

สาขาวิชาที่เปิดสอน ในคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ มีทั้งหมด 9 สาขาวิชา