ข้อมูลคณะ

คำนำ

แผนกลยุทธ์ ระยะ 4 ปี (2557-2560)

แผนภาพกลยุทธ์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ

แผนภาพความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย ชาติและหน่วงงานที่เกี่ยวข้อง

ตารางประเด็นยุทธศาสตร์คณะ

About the Author