คณะผู้บริหาร

IMG_1580_pp

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เอมอร แสนภูวา

คณบดี

edd2
ดร.กิจติพงษ์ ประชาชิต

รองคณบดีฝ่ายงานพัฒนานักศึกษาและบริหารงานทั่วไป

nun

ดร.อนันศักดิ์ พวงอก

รองคณบดีฝ่ายวิชาการและงานวิจัย

Pui

อ.ธัญทิพ  บุญเยี่ยม

ผู้ช่วยคณบดี

พี่แหม๋ว

นางนิลวรรณ จันทา

หัวหน้าสำนักงานคณบดี

About the Author