งานประกันคุณภาพการศึกษา (Q.A.)

งานประกัน

 

ข่าวสาร

 

 

 

 

ดาวน์โหลด

รายงานผลการดาเนินงาน-km-58-คณะ

 

ตารางการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตรคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

วันที่ 20-22 กรกฎาคม พ.ศ. 2558 (ตารางการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร)

- โครงการเตรียมความพร้อมการจัดเก็บเอกสารเพื่อเข้ารับการประเมินการประกันคุณภาพการศึกษา ในระดับคณะ ในระหว่างวันที่ 26-28 มิถุนายน 2557

การตรวจประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาระดับสาขาวิชา 11-13 มิถุนายน 2557

- โครงการศึกษาดูงานประกันคุณภาพการศึกษา วันที่ 14 พ.ค. 2557

ณ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

 

 

 

ป้ายคำรับรอง 1

พัฒนาชุมชน

สาขาการพัฒนาชุมชน2557

สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน2558

สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน2559  hot

นิเทศศาสตร์

 สาขานิเทศศาสตร์ 2557

สาขาวิชานิเทศศาสตร์2558

สาขาวิชานิเทศศาสตร์2559  hot

ภาษาอังกฤษธุรกิจ

 สาขาภาษาอังกฤษธุรกิจ2557

สาขาวิชาภาษาอังกฤษ2558

สาขาวิชาภาษาอังกฤษ2559  hot

ภาษาญี่ปุ่น

สาขาภาษาญี่ปุ่น2557

สาขาวิชาญี่ปุ่น2558

สาขาวิชาญี่ปุ่น2559  hot

ภาษาจีน

สาขาวิชาภาษาจีน2557

สาขาวิชาภาษาจีน2558

สาขาวิชาภาษาจีน2559  hot

ศิลปะ

 สาขาศิลปะและการออกแบบ2557

สาขาวิชาศิลปะและการออกแบบ2558

สาขาวิชาศิลปะและการออกแบบ2559  hot

บรรณารักษ์

สาขาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์2557

สาขาวิชาบรรณรักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์2558

สาขาวิชาบรรณรักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์2559  hot

ประวัติศาสตร์

สาขาวิชาประวัติศาสตร์2559 hot

ภาษาไทย

สาขาวิชาไทยเพื่อการสือสาร2559 hot

 ************************************************************************************************************************************************

ดาวน์โหลด12

ตารางการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตรประจำปีการศึกษา 2557hot

แบบฟอร์มการรายงานผลของหลักสูตร มคอ.7 doc.hot

แบบฟอร์มการรายงานผลของหลักสูตร มคอ.7pdf.hot

ปฏิทินดำเนินงานประกันคุณภาพ-ปีการศึกษา-2557

SARTemplate56

จำนวนองค์ประกอบและตัวบ่งชี้การประกันคุณภาพภายใน ปีการศึกษา ๒๕๕๖

แนวทางปฏิบัติงานและเอกสาร หลักฐานที่ต้องจัดเก็บของแต่ละตัวบ่งชี้

แบบฟอร์มการจัดทำรายงานการประเมินตนเองเพื่อรับการประเมินคุณภาพภายใน ระดับสาขา (SAR 2556)

แบบฟอร์ม(Improvement Plan)

ปฏิทินการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

เว็บ copy12

         คู่มือประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2558 hot

คู่มือประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2557

คู่มือประกันคุณภาพการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2556

คู่มือประกัน สกอ. สมศ.

หลักการปฏิบัติงาน12

SP 1-10  SP 11 SP 12 SP 13 SP 14 SP 15 SP 16 SP 17 SP 18 SP 20

************************************************************************

ดาวน์โหลด_副本

คู่มือการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ

 

About the Author