งานวิจัยและงานสร้างสรรค์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

โครงการวิจัยจากเงินรายได้ของมหาวิทยาลัยประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559
โครงการส่งเสริมการวิจัยในอุดมศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2559สกอ 59
ประกาศ การรับข้อเสนอโครงการการวิจัยจากเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย
ประกาศ หลักเกณฑ์การเสนอขอรับทุนสนับสนุนการวิจัย งบประมาณแผ่นดิน
การเสนอของบประมาณอุดหนุนการวิจัย งบประมาณแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ 2560
ดาวน์โหลดไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
 ส่วนที่ 1 เอกสารทั่วไป
 ส่วนที่ 2 แบบเสนอแผนงานวิจัย
 ส่วนที่ 3 แบบเสนอโครงการวิจัย
 ส่วนที่ 4 แบบเสนอโครงการ-งาน
 ส่วนที่ 5 ภาคผนวก
 ส่วนที่ 6 หนังสือนำส่ง
 ส่วนที่ 7 หนังสือรับรองการปฏิบัติงาน
กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ขอเชิญส่งผลงานวิจัย/โครงงาน/สิ่งประดิษฐ์ เข้าร่วมโครงการส่งเสริมนวัตกรรม
อุตสาหกรรมสร้างสรรค์ปี พ.ศ. 2559
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) การเสนอผลงานเพื่อขอรับรางวัลสภาวิจัยแห่งชาติ : รางวัลนักวิจัยดีเด่นแห่งชาติ รางวัลผลงานวิจัยรางวัลวิทยานิพนธ์ ประจำปี 2558 และรางวัลผลงานประดิษฐ์คิดค้น
ประจำปี 2559 กำหนดระยะเวลาให้เสนอชื่อนักวิจัย ภายในวันที่ 29 พ.ค. 2558
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการนำเสนอผลงานวิจัย ระดับนานาชาติ
ครั้งที่ 2 ระหว่างวันที่ 2-3 ก.ค. 58 ณ ประเทศญี่ปุ่น

 

 

 

 

 

About the Author