ประวัติคณะ

ประวัติ

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดตั้งขึ้น เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2556 โดยแยกตัวจากคณะศิลปะศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ในการแบ่งส่วนราชการใหม่เป็นการภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ ปีงบประมาณ 2557 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มีปรัชญา คือ จัดการศึกษาเพื่อท้องถิ่น สร้างมาตรฐานวิชาการ พัฒนาบัณฑิตให้มีคุณธรรม จริยธรรม นำสู่ความเป็นสากล โดยมีการบริหารจัดการคณะภายใต้วิสัยทัศน์ที่ว่า “เป็นผู้นำวิชาการด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ให้บริการวิชาการแก่ชุมชน ผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ ทักษะวิชาชีพ สารสนเทศ ภาษาและการสื่อสาร คิดริเริ่มสร้างสรรค์ มีคุณธรรมจริยธรรม สร้างเครือข่ายความร่วมมือเพื่อยกระดับมาตรฐานการศึกษา พัฒนาประเทศให้ยั่งยืน มีความสามารถทางการแข่งขันระดับชาติและนานาชาติ” ด้วยการบริหารงานของคณะผู้บริหาร นำโดย
ดร.เอมอร แสนภูวา คณบดี
ดร.อนันศักดิ์ พวงอก รองคณบดีฝ่ายวิชาการและงานวิจัย
ดร.กิจติพงษ์ ประชาชิต รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและบริหารงานทั่วไป
อาจารย์ธัญทิพย์ บุญเยี่ยม หัวหน้าสำนักงานคณบดี
ร่วมด้วยความร่วมมือจากประธานสาขาวิชาและคณาจารย์ทุกท่าน ทำให้คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สามารถเปิดการสอนในระดับปริญญาตรี จำนวน 9 สาขาวิชา ได้แก่

  1.  สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน
  2.  สาขาวิชานิเทศศาสตร์
  3.  สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ
  4.  สาขาวิชาภาษาจีน
  5.  สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น
  6.  สาขาวิชาศิลปะและการออกแบบ
  7.  สาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์
  8.  สาขาวิชาภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
  9.  สาขาวิชาประวัติศาสตร์

เปิดสอนในระดับปริญญาโท สาขาวิชาสังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนา
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ได้ส่งเสริมการปลูกฝังคุณธรรมและจริยธรรมให้กับนักศึกษา โดยจัดกิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรม และกิจกรรมอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีไทย อาทิ กิจกรรมทำบุญตักบาตรต้อนรับปีใหม่ กิจกรรมสอบธรรมศึกษา กิจกรรมรดน้ำขอพรเนื่องในประเพณีสงกรานต์ เป็นต้น นอกจากนี้ยังสนับสนุนให้มีการจัดกิจกรรมด้านวิชาการหลากหลายกิจกรรม อาทิ การบริการวิชาการ การแนะแนวการศึกษาต่อ การจัดนิทรรศการแสดงผลงานนักศึกษา กิจกรรมสัปดาห์วิชาการ ละครเวที เป็นต้น ด้วยการร่วมแรงร่วมใจของคณะผู้ทำงานทุกฝ่าย การบริหารงานอย่างเป็นระบบของคณะผู้บริหาร มุ่งมั่นดำเนินงานเพื่อสร้างบัญฑิตที่มีความพร้อม และความเข้มแข็ง ในฐานะคนของพระราชาและข้ารับใช้แผ่นดิน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มุ่งหวังเป็นจะส่วนหนึ่งที่ช่วยให้มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษเป็นสถาบันอุดมศึกษาชั้นนำในภูมิภาค เป็นที่พึ่งทางวิชาการของท้องถิ่น ภูมิภาค และประเทศชาติอย่างแท้จริง

About the Author