ปรัชญา วิสัยทัศน์

webปรัชญา

จัดการศึกษาเพื่อท้องถิ่น                                 สร้างมาตรฐานวิชาการ

พัฒนาบัณฑิตให้มีคุณธรรม จริยธรรม                    นำสู่ความเป็นสากล

webวิสัยทัศน์

เป็นผู้นำวิชาการด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  ให้บริการวิชาการแก่ชุมชน           ผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ ทักษะวิชาชีพ สารสนเทศ ภาษาและการสื่อสาร คิดริเริ่มสร้างสรรค์ มีคุณธรรมจริยธรรม สร้างเครือข่ายความร่วมมือเพื่อยกระดับมาตรฐานการศึกษา พัฒนาประเทศให้ยั่งยืน                  มีความสามารถทางการแข่งขันระดับชาติและนานาชาติ

webพันธกิจ

 1. จัดการศึกษาให้มีคุณภาพโดยมีการประกันคุณภาพการศึกษาในทุกระดับ
 2. พัฒนาบุคลากร และผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ทั้งด้านทฤษฎี และปฏิบัติ มีคุณธรรม จริยธรรม และมีศักยภาพในการแข่งขัน เพื่อนำท้องถิ่นและประเทศชาติสู่สากล
 3. บริการวิชาการ และวิชาชีพด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์แก่ท้องถิ่น ประเทศชาติ และนานาชาติ
 4. สนับสนุนการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน สถาบัน ท้องถิ่น และประเทศชาติ
 5. ทำนุบำรุงศาสนา ศิลปวัฒนธรรม และอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
 6. บริหารจัดการองค์กรตามหลักการบริหารจัดการที่ดี

เป้าประสงค์

 1. พัฒนาอาจารย์ให้สามารถจัดกระบวนการเรียนรู้เพื่อสร้างบัณฑิตที่พึงประสงค์  และบุคลากรในองค์กรทุกระดับ ให้มีคุณธรรมจริยธรรมทุกระดับและจรรยาบรรณวิชาชีพ
 2. พัฒนานักศึกษาให้มีคุณภาพคุณธรรมจริยธรรมโดยพัฒนาหลักสูตรให้ได้มาตรฐาน สอดคล้องต่อความต้องการของตลาดแรงงานทั้งในและต่างประเทศ รวมทั้งกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ และจัดหาทรัพยากรที่พอเพียงเพื่อนสนับสนุนการเรียนรู้ของนักศึกษา
 3. พัฒนาระบบบริหารงานวิจัยให้มีประสิทธิภาพเพื่อตอบสนองความต้องการของท้องถิ่นและภูมิภาค
 4. บริการทางวิชาการเพื่อตอบสนองความต้องการของท้องถิ่น และสร้างเครือข่ายความร่วมมือ ถ่ายทอดองค์ความรู้ที่เกิดจากการวิจัยสู่ชุมชนท้องถิ่น
 5. พัฒนาการจัดกิจกรรม โดยนำวัฒนธรรมท้องถิ่นที่เกี่ยวข้องกับวิถีการดำเนินชีวิตของชุมชนเพื่อถ่ายทอดสู่ภารกิจด้านอื่นๆ
 6. พัฒนาการบริหารจัดการองค์กรตามหลักธรรมาภิบาล เพื่อให้การดำเนินงานเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล และพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษาให้เกิดมาตรฐานเป็นยอมรับ

คุณลักษณะ

 1. มีความรู้ ความสามารถในสาขาที่เรียน และมีทักษะนำไปประกอบอาชีพได้ดี
 2. มีคุณธรรม จริยธรรม ความซื่อสัตย์สุจริต เสียสละ จิตสาธารณะและมีจรรยาบรรณในวิชาชีพ
 3. มีสัมมาคารวะและอ่อนน้อมถ่อมตน ตระหนักในคุณค่าของศิลปะ วัฒนธรรมไทย และวัฒนธรรมสากล
 4. แต่งกายถูกระเบียบ และเคารพกฏระเบียบของมหาวิทยาลัยและของคณะ
 5. มีทักษะในการใช้ภาษา การสื่อสาร และมีความรู้ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี
 6. มีสุขภาพดีทั้งร่างกาย จิตใจและมีบุคลิกภาพที่ดี
 7. มีความจงรักภักดี ต่อสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และเชื่อมั่นในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข  รักและภูมิใจในสถาบัน

ค่านิยม

H = Happiness

U = Unique

S =  Sharing

O = Outstanding Organization

S = Service mind

S = Self-confidence

K = Knowledge

R = Relationship Networking

U = Unity

แผน

แผนกลยุทธ์ ระยะ 4 ปี (2557-2560)

แผนภาพกลยุทธ์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภ

แผนภาพความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย ชาติและหน่วงงานที่เ

คำนำ

ตารางประเด็นยุทธศาสตร์คณะ

About the Author