ผลงานวิชาการ

ผลงานวิชาการ

ผศ.

ดาวน์โหลดตัวอย่าง หนังสือเผยแพร่ ดร.เอมอร แสนภูวา

ดาวน์โหลดตัวอย่าง มรภ.ศฏ. วช.01 ดร.เอมอร แสนภูวา

ดาวน์โหลดตัวอย่าง หนังสือตอบรับ ดร.เอมอร แสนภูวา

ดาวน์โหลดตัวอย่างบันทึกกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ ดร. เอมอร แสนภูวา

ดาวน์โหลดตัวอย่างแบบก.พ.อ.03 ดร.เอมอร แสนภูวา

 

อาจารย์ที่มีตำแหน่งทางวิชาการ

ที่ ชื่อ – สกุล สาขา
1 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เอมอร  แสนภูวา สาขาวิชาพัฒนาชุมชน
2 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พัชรา  ปราญช์เวทย์ สาขาวิชาไทย
3 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภาวดี ทะไกรราช สาขาวิชาพัฒนาชุมชน
4 ผู้ช่วยศาสตราจารยธนพล  วิยาสิงห์ สาขาศาสนาปรัชญา
5 ผู้ช่วยศาสตราจารย์กนก  โตสุรัตน์ สาขาสังคมวิทยา

ข้อมูล ณ วันที่  16 ตุลาคม  2558

 

ตำราหรือหนังสือหรืองานแปลที่ได้รับการประเมินผ่านเกณฑ์การขอตำแหน่งทางวิชาการแล้ว

ที่ ชื่อเรื่อง เจ้าของผลงาน วารสาร
1 ตำราเรื่อง การมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาชุมชน ดร.เอมอร แสนภูวา สังกัดสาขาการพัฒนาชุมชนคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เพื่อใช้ประกอบการขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ
2 ตำราเรื่อง กระบวนการพัฒนาชุมชน ดร.ภาวดีอทะไกรราช สังกัดสาขาการพัฒนาชุมชนคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เพื่อใช้ประกอบการขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ
3 ตำรารายวิชา ความจริงของชีวิต นายธนพล วยาสิงห์สังกัดสาขาการพัฒนาชุมชนคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เพื่อใช้ประกอบการขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ
4 ตำราหลักภาษาสำหรับครูภาษาไทย ดร.พัชรา ปราชญ์เวทย์ สังกัดสาขาภาษาไทยคณะครุศาสตร์ เพื่อใช้ประกอบการขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ

 

 

กิจกรรม

 

วันที่ ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๕๗ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ร่วมกับวิลัยกฎหมายและการปกครอง ได้จัดอบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อก้าวสู่ตำแหน่งทางวิชาการ ณ ห้อง ๙๘๐๔ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐

10402757_694330630629178_5649140293420117467_n 10259838_694331123962462_594247279858982588_n 10253815_694330730629168_5930263865495328902_n 10275917_694331130629128_9154087096523419254_n 10382854_694330900629151_9061431414754333950_n

เอกสารดาวน์โหลด

แบบฟอร์มการยื่นเรื่องเพื่ขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ

ข้อกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ

แบบตอบรับเผยแพร่ผลงาน

About the Author