เอกสาร มคอ.3

ca

ดร.กิจติพงษ์ ประชาชิต

กราฟิกสำหรับงานวิทยุและโทรทัศน์

การถ่ายทำภาพยนตร์สารคดี

ผลิตสื่อสิ่งพิมพ์

การเขียนบทวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์

อ.จันทนา  วิทยาสงเคราะห์

มคอ.การปชส.

มคอหลัปชส.

มคอ.สัมมนาPR

รายชื่อ

มคอ.เขียน(ใน)

คำอธิบายการเขียน

แบบทดสอบก่อนเรียน

มคอ.สื่อสารพัฒนา

มคอ.สัมมนาPR

มคอ.สื่อPR

มคอ.วางแผน

มคอ.สัมมนาBT

อ.กฤษณ์   คำนนท์

มคอ.3 ฉาก

การเขียนบทวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์

การแสดงและการกำกับการแสดง

พัฒนาชุมชน

อ.ธนพล วิยาสิงห์

แบบฟอร์ม มคอ. 3 คุณธรรมฯ

ดร.เอมอร  แสนภูวา

มคอ 3เอมอร การพัฒนาความสามารถของบุคคลและกลุ่ม

มคอ 3 สังคมศาสตร์กับการพัฒนา

มคอ 3การศึกษากับการพัฒนาชุมชน

มคอ 3 ชุมชนศึกษา

มคอ 3 สตรีกับการพัฒนา

อ.บุรณ์เชน สุขคุ้ม

MKO3_สังคมและวัฒนธรรม

MKO3_เศรษฐกิจชุมชน

MKO3_มนุษยสัมพันธ์

MKO3_นโยบายและแผน

MKO3_คุณธรรม

อ.อานนท์ ตั้งพิทักษ์ไกร

มคอ.3กระบ..

มคอ.3ประช..

มคอ.3สังค..(2)

มคอ.3สังค..(3)

อ.บุรณ์เชน สุขคุ้ม

MKO3_สังคมและวัฒนธรรม

MKO3_มนุษยสัมพันธ์

MKO3_เศรษฐกิจชุมชน

MKO3_คุณธรรม

MKO3_นโยบายและแผน

eng

อ.จรูญ แช่มชื่น

โครงการสอ.. (3)

โครงการสอ..

โครงการสอ.. (1)

โครงการสอ.. (2)

อ.ธัญทิพ  บุญเยี่ยม

ภาษาอังกฤ.

ภาษาอังกฤ..(1)

ภาษาอังกฤ..(2)

ภาษาอังกฤ..(3)

ทักษะการพ..

การอ่านแล..(1)

การอ่านแล..

การแปลเพื..(1)

การแปลเพื..

ภาษาญี่ปุ่น

อ.พรเทพ เจมขุนทด

มคอ3 ภาษาญี่ปุ่นเบื้องต้น

มคอ3 ภาษาญี่ปุ่นขั้นต้น1

มคอ3 ญี่ปุ่นศึกษา 2

มคอ3 เตรียมฝึกประสบการณ์

มคอ3 โครงสร้างภาษาญี่ปุ่น

มคอ3 การฟังภาษาญี่ปุ่น 2

 

 

 

About the Author