สาส์นจากคณบดี

IMG_1580_pp

สารจากใจ “ด้วยรักและศรัทธาจากปี 2557 ก้าวสู่ปี 2558″ สู่ชาวคณะมนุษยศาสตรื์และสังคมศาสตร์ (คณาจารย์และบุคลากรทุกท่าน)
ปีเก่า 2557 ผ่านไปอย่างรวดเร็ว ปีใหม่ 2558 ก้าวเข้ามา เมื่อมองย้อนกลับไปทำให้รู้ว่า มีโครงการหรือกิจกรรมมากมายที่คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาคณะฯของเราได้ร่วมมือร่วมใจในการดำเนินกิจกรรมจนสำเร็จลุล่วง บางกิจกรรมหรือโครงการที่ยังต้องดำเนินการอย่างต่อเนื่อง อีกทั้งพัฒนาให้ดี หรือมีจุดบกพร่องที่ต้องแก้ไขเพื่อให้สิ่งเหล่านั้นบรรลุเป้าหมาย แต่กิจกรรมหรือโครงการดังกล่าวจะเกิดขึ้นไม่ได้ด้วยคนๆ เดียว แต่ต้องอาศัยการมีส่วนร่วมจากคณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาทุกท่านช่วยกันเพื่อให้เกิดพลังในขับเคลื่อนนำพาสู่เป้าหมายนั้น ด้วยกำลังสติปัญญา กำลังใจ กำลังกาย หรือที่สังคมส่วนรวม เรียกว่า การทำงานเป็นทีม 1 ปีผ่านไปพวกเราชาวคณะมนุษยศาสาตร์และสังคมศาสตร์ได้เรียนรู้ร่วมกันหลายอย่างมากมาย และในปี 2558 นี้มีกิจกรรมหรือโครงการที่ท้าทายพวกเราทุกคนที่จะดำเนินการหรือกำลังดำเนินการ อาทิ งานเกี่ยวกับวิชาการการจัดการเรียนการสอน “คุณภาพของผู้เรียน” การพัฒนาหลักสูตร วิจัย ศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ การบริการวิชาการ กิจกรรมการพัฒนานักศึกษา ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ วารสารประชาสัมพันธ์ ประกันคุณภาพการศึกษาทั้งสาขาวิชาและคณะฯ งานวันมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ “วันมรดกไทย” ศุูนย์ภาษา วิเทศสัมพันธ์ “การแลกเปลี่ยนนักศึกษา” การก้าวเข้าสู่อาเซียน การพัฒนาบุคลากรทั้งสายวิชาการและสายสนับสนุน “การก้าวเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ” งานบริหารจัดการสาขาวิชา 9 สาขาวิชาคุณภาพ งานสำนักงานคณบดี และงานอื่นๆที่เราได้รับมอบหมายจากมหาวิทยาลัยฯ รวมทั้งนโยบายของท่านอธิการบดี และการร่วมมือกับภาคีเครือข่าย งานเหล่านี้ล้วนท้าทายการทำงานของพวกเราชาวคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ฯ ทั้งคณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาทั้งสิ้นที่ต้องช่วยกันด้วยความร่วมมือร่วมใจ ความรัก ความสามัคคี ความเคารพซึ่งกันและกันที่จะนำพาคณะฯ ก้าวเดินไปในปี 2558 อย่างภาคภูมิ
ในโอกาสขึ้นปีใหม่ ดิฉันขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายที่ทุกท่านเคารพนับถือ รวมทั้งบารมีขององค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ และบรมวงศานุวงศ์ จงคุ้มครองภัยและดลบันดาลให้ทุกท่านมีพละกำลังที่เข้มแข็ง มีกำลังกาย กำลังใจที่ดี ในการทำกิจการต่างๆ จนสำเร็จตามประสงค์ คิดหวังสิ่งใดก็ให้สมความมุ่งมาดปรารถนา และมีสุขภาพแข็งแรงตลอดปี 2558

ด้วยรัก

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เอมอร แสนภูวา
คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ

 

 

About the Author