อาจารย์ที่ปรึกษา

รายชื่ออาจารย์ที่ปรึกษาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ และหมายเลขโทรศัทพ์

ลำดับที่ ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง หมายเลขโทรศัพท์ หมายเหตุ
ผศ.ดร.เอมอร แสนภูวา คณบดี 09 7040 4357
ดร.กิจติพงษ์ ประชาชิต รองคณบดี 08 7226 2202
ดร.อนันศักดิ์ พวงอก รองคณบดี 08 1593 6805
นางสาวธัญทิพ บุญเยี่ยม ผู้ช่วยคณบดี 08 4959 7343
นายธนพล วิยาสิงห์ อาจารย์ 08 6461 3287
นางสาวภาวดี ทะไกรราช อาจารย์ 08 8110 4591
นายอานนท์ ตั้งพิทักษ์ไกร อาจารย์ 08 7445 2569
ดร.พัชรา ปราชญ์เวทย์ อาจารย์ 08 7175 2288
นายบูรณ์เชน สุขคุ้ม อาจารย์ 08 9683 1926
ดร.เชิดศักดิ์ ฉายถวิล อาจารย์ 08 2107 1159
ดร.อาสนะ เชิดชู อาจารย์ 08 0480 6569
นายวราวิทย์ เนตรพระ อาจารย์ 08 9628 7862
นายจรูญ แช่มชื่น อาจารย์ 08 6660 2363
นายอัจฉริยะ ศรีทา อาจารย์ 08 5496 9609
นางอุมาพร ประชาชิต อาจารย์ 08 1071 9829
นายกฤษณ์ คำนนท์ อาจารย์ 08 9199 9234
นางสาวจันทนา วิทยาสงเคราะห์ อาจารย์ 08 1908 0762
นางสาวศศิธร สมอินทร์ อาจารย์ 08 6615 2238
นายอภิสิทธิ์ ไชยยงค์ อาจารย์ 08 6659 8239
นางสาววิภาวดี ทวี อาจารย์ 08 7314 6861
นางสาวจุฑาสินี ชนะศึก อาจารย์ 08 5462 0325
Mr. Hu Sheng Jia อาจารย์ 08 4754 9979
นางสาวกชณิภา วิชยปรีชา อาจารย์ 09 2495 5644
นายนภัทรชารี นิวัฒน์ อาจารย์ 08 3723 3236
นางสาวธัญจิรา ศรีกระจ่าง อาจารย์ 08 5117 7633
นายพรเทพ เจิมขุนทด อาจารย์ 08 7874 2825
นางสาวสุทธิดา พันธุ์โคตร อาจารย์ 08 4389 7757
นางสาววิชชูนุช บุตรเวียง อาจารย์ 08 7228 7072
Mrs.Makiko Hasasue อาจารย์ 09 2343 8652
นางสาวยุพิน ประทุมมี อาจารย์ 09 3197 0975
Mr.David Philpott อาจารย์ 08 6659 8239
ลำดับที่ ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง หมายเลขโทรศัพท์ หมายเหตุ
Mrs.Milcah Bridges อาจารย์ 08 8133 8786
นางสาวอินทิรา อินทรประพงศ์ อาจารย์ 08 5774 7477
นางสาวปัญญณัฐ ศักดิ์สิทธานุภาพ อาจารย์ 08 4378 3804
นายสิทธิชัย บวชไธสง อาจารย์ 09 3348 8511
นางสาวพรจิตร จันทร์เปล่ง อาจารย์ 09 1064 1099
นางสาวยุภาพร วิวัฒน์พัฒนกุล อาจารย์ 09 4276 1155
นางสาวพัณณิตา นันทะกาล อาจารย์ 08 6994 4229
นายไชยวัฒน์ ศรีแก้ว อาจารย์ 06 1038 4270
นางสาวรัตตัญญู ศิลาบุตร อาจารย์ 08 1559 1658
นายธวัชชัย หอมทอง อาจารย์ 08 5105 9250
นายโพธิ์พงศ์ ฉัตรนันทภรณ์ อาจารย์ 08 5102 7849
นางสาวณัฐทิยา วัฒนศิริศาสตร์ อาจารย์ 08 6324 8633
นางนิลวรรณ จันทา หัวหน้าสำนักงาน 08 6652 4104
นางสาวนงนุช แสงพฤกษ์ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 08 2870 7239
นายรุ่งทิวา เนื้อนา เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 08 4825 1566
นางสาวปวริศา แดงงาม เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 09 6412 4665
นายทินกร กมล เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 08 5097 4227
นายตรัยเทพ ศรีสุข เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 08 1547 7729
นางสาวจิริญา คำนึง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 09 4382 8956
(ม.ชีวิต)

 

About the Author