แหล่งทุนวิจัย

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) 

 สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 

ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร สำนักคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ

แหล่งทุนวิจัยภายในประเทศ

แหล่งทุนภายนอกประเทศ

ระบบคลังข้อมูลวิจัยไทย

ศูนย์วิจัยยุทธศาสตร์ไทย- จีน

ห้องสมุดวิจัยสำหรับสาธารณะ

ระบบรับรองคุณภาพคณะกรรมการ  จริยธรรมการวิจัยประจำสถาบัน

ฐานข้อมูลงานวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฎศรีสะเกษ

งานวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฎศรีสะเกษ

ฐานข้อมูลออนไลน์ที่ให้บริการ มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ

About the Author