งานวิจัย

ทำเนียบคณาจารย์ที่ได้รับทุนสนับสนุนงานวิจัยจากแหล่งทุนภายในและภายนอก

ทำเนียบนักวิจัย ปี 58

ทำเนียบนักวิจัย ปี 57

สรุปบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในการประชุมวิชาการระดับชาติ

ที่ ชื่อผู้วิจัย ชื่อเรื่อง สถานที่ตีพิมพ์
1 ผศ.ดร. เอมอร แสนภูวา การพัฒนายางพาราในพื้นที่ชายแดนจังหวัดศรีสะเกษ เอกสารประกอบการประชุมวิชาการ การ บริหารการพัฒนาทางสังคมระดับชาติ ประจำปี 2558 สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
2 ผศ.ดร.ภาวดี ทะไกรราช ผู้นำ(ไม่เป็นทางการ): บทบาทสำคัญต่อการพัฒนาชุมชน    พื้นที่ชายแดน การประชุมวิชาการระดับชาติ “พระพุทธศาสนากับการพัฒนาสังคมใน ภูมิภาคอินโดจีน”มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย     วิทยาเขตขอนแก่น
3 ผศ.ดร.ภาวดี ทะไกรราช วิจัยปฎิบัติการแบบมีส่วนร่วมเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของ แรงงานอพยพ : กรณีศึกษา ตำบลตูม อำเภอศรีรัตนะ จังหวัดศรีสะเกษ การประชุมวิชาการระดับชาติ “พระพุทธศาสนากับการพัฒนาสังคมใน ภูมิภาคอินโดจีน”มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย     วิทยาเขตขอนแก่น
4 นายกฤษณ์  คำนนท์ การรื้อสร้างมายาคติด้วยการแต่งหน้าและเครื่องแต่งกายของผู้ประกาศข่าวหญิงในรายการ “ฝน ฟ้า อากาศ” สถานีโทรทัศน์สี กองทัพบกช่อง 7” การประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัยและสร้างสรรค์ระดับชาติและนานาชาติ “ศิลปากรวิจัยและสร้างสรรค์ ครั้งที่ 8 บูรณาการศาสตร์และศิลป์
5 นายกฤษณ์  คำนนท์ การสร้างภาพลักษณ์จากปรสิต การสื่อสารด้วยการแต่งหน้านักแสดงตลกในละครสามช่า รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติประจำปี 2558 ไทย จีน และเอเชีย-แปซิฟิก ในศตวรรษที่ 21

สรุปบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการระดับนานาชาติ

ที่ ผู้วิจัย ชื่อเรื่อง สถานที่ตีพิมพ์
1 นายกฤษณ์  คำนนท์ Gender bias and homosexual stereotype created by facial makeup and costumes in post modernity appearing on Madame Mod,the host of phasa Plaza,Thai TV program 10th lnternational Conferenca on Humanities & Social sciences Proceeding of IC-HUSO 2014 Khon kaen Unieversity20th-21st November,2014
2 นายกฤษณ์  คำนนท์ ศิลปะการสื่อสารด้วยการแต่งหน้าแห่งยุคหลังสมันใหม่ การประชุมวิชาการนานาชาติครั้งที่ 11 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน วันที่ 8-9 ธันวาคม 2557

 

สรุปบทความวิจัยหรือบทความวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 2

ที่ ผู้วิจัย ชื่อเรื่อง สถานที่ตีพิมพ์
1 ดร.อนันศักดิ์ พวงอก การศึกษาพฤติกรรมสารสนเทศของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ วารสารงานวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษปีที่ 2 ฉบับที่ 1 มกราคม-มิถุนายน 2558
2 ผศ.ดร.พัชรา ปราชญ์เวทย์ พหุลักษณ์ทางสังคมบนเส้นทางภาษาของชนเผาในจังหวัดศรีสะเกษ วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษปีที่ 9 ฉบับที่ 1 มกราคม-เมษายน 2558
3 นายกฤษณ์  คำนนท์ การสร้างภาพตายตัวของตราสินค้าด้วยการตางหน้าและเครื่องแต่งกายเพื่อสื่อความหมายลักษณะของนักร้องหญิงสมัยใหม่ในเพลง “อย่ามโน” วารสารสถาบันวิจัย มข. ปีที่ 3 ฉบับที่ 2 ประจำเดือน พฤศภาคม – สิงหาคม 2558

 

ตำราหรือหนังสือหรืองานแปลที่ได้รับการประเมินผ่านเกณฑ์การขอตำแหน่งทางวิชาการแล้ว

ที่ ชื่อเรื่อง เจ้าของผลงาน วารสาร
1 ตำราเรื่อง การมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาชุมชน ดร.เอมอร แสนภูวา สังกัดสาขาการพัฒนาชุมชนคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เพื่อใช้ประกอบการขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ
2 ตำราเรื่อง กระบวนการพัฒนาชุมชน ดร.ภาวดีอทะไกรราช สังกัดสาขาการพัฒนาชุมชนคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เพื่อใช้ประกอบการขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ
3 ตำรารายวิชา ความจริงของชีวิต นายธนพล วยาสิงห์สังกัดสาขาการพัฒนาชุมชนคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เพื่อใช้ประกอบการขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ
4 ตำราหลักภาษาสำหรับครูภาษาไทย ดร.พัชรา ปราชญ์เวทย์ สังกัดสาขาภาษาไทยคณะครุศาสตร์ เพื่อใช้ประกอบการขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ

 

แผ่นพับเผยแพร่ จากงานวิจัยเรื่องบทบาทกลุ่มกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัดศรีสะเกษในงานพัฒนาชุมชน

แผ่นพับด้านหน้า และด้านหลัง

แผ่นพับปกหน้า_หลัง

แผ่นพับด้านใน

Basic RGB

 

โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2557 ทีมงานดำเนินโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ นำโดย ดร.เอมอร แสนภูวา คณบดี ลงเก็บข้อมูลและแลกเปลี่ยนความรู้ในการพัฒนาผ้าไหม กับกลุ่มชาวบ้านสตรีทอผ้าไหม บ้านหนองรัง หมู่4 อ.พายุห์ จ.ศรีสะเกษ

10374927_10152602476765984_7354094983619303279_n 10325341_10152602476685984_9186742962868962307_n 10471189_10152602476640984_1276918473320770516_n 10425064_10152602476530984_990593111409133507_n 10417660_10152602475635984_4708983315576325363_n 10415702_10152602476345984_5937485091395687201_n

About the Author